Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje získané prostřednictvím webu a při poskytování služeb společností Profi-kancelář s.r.o. jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, dle tzv. GDPR nařízení. Chráníme soukromí a práva všech osob, osobní údaje ukládáme maximálně bezpečným způsobem a pouze v nezbytném rozsahu.

Správcem osobních údajů je Profi-kancelář s.r.o. (dále též „my“ či „naše“), naše identifikační údaje a kontakty pro případné dotazy či požadavky najdete zde.

Návštěvník webových stránek nám nemusí poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím webu však mohou být shromažďovány osobní údaje. Neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje), údaje osob mladších 16 let a neprovádíme automatizované rozhodování ve smyslu GDPR.

Jaké údaje a proč zpracováváme

Při návštěvě webových stránek: dle souborů cookies a propojených sociálních a reklamních systémů sledujeme oblasti, které návštěvníky zajímají. Zaznamenáváme rovněž údaje, které vložíte do formulářů a odešlete. Nejzazší doba uložení těchto údajů jsou 2 roky.

Při poskytování služeb: zpracováváme vše potřebné k úspěšnému plnění požadavku či smlouvy: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě. Kromě zpracování nutného k plnění smlouvy může dojít ke zpracování vyžadovanému zákony a v oprávněném zájmu ochrany našich právních nároků.

Při vedení účetnictví a výkaznictví: zpracováváme všechny údaje, které od nás vyžadují předpisy související s vedením účetnictví a provozem naší společnosti, zejména fakturační údaje a údaje o využitých službách. Doba uložení je daná zákonem a oprávněným zájmem ochrany našich právních nároků.

Při marketingu našich služeb: za náš oprávněný zájem považujeme opětovné kontaktování osob, které projevily zájem o námi poskytované informace či služby. Zpracováváme proto vaše jméno, e-mailovou adresu, telefon, příp. seznam navštívených stránek. Tematické informace zasíláme příležitostně, maximálně však po dobu 5 let od posledního požadavku. Ze seznamu Vás na vyžádání obratem vymažeme.

S kým osobní údaje sdílíme?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Kromě nich to dle typu zpracování mohou být rovněž dodavatelské společnosti: poskytovatelé online systémů, dodavatelé a správci serverové infrastruktury, poskytovatelé průzkumů, dodavatelé digitální propagace (dle nastavení vašeho prohlížeče a vašich preferencí to mohou být Google, Facebook, Twitter, Smartemailing a Linkedin), dodavatelé administrativních a právních služeb, a konečně orgány veřejné moci. Všechny tyto subjekty jsou v souladu s GDPR nařízením.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do 3. zemí mimo EHP či Privacy Shield.

Jaká máte práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Uplatnit je můžete elektronicky na info@profi-kancelar.cz, osobně v sídle firmy či písemně s ověřením totožnosti.

Máte právo na informace, které najdete na této stránce.

Máte právo na přehled osobních údajů, které o Vás konkrétně zpracováváme a proč.

Máte právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje nebo nezákonným způsobem.

Máte právo vznést námitku, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které jste nám poskytli. Ve strojově čitelné podobě Vám je zašleme do 30 dní.

Máte právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut), které se týká všech údajů kromě těch, jež musíme zpracovávat dle zákonných povinností a v situacích, kdy náš oprávněný zájem převyšuje ten Váš.

Máte právo vznést stížnost na naše zpracování osobních údajů – tu směřujte Úřadu na ochranu osobních údajů.

Závěrem

Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo Prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně upravovat – na tomto místě naleznete vždy aktuální verzi.