Živnostenský list v roce 2022

Pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná tzv. na živnostenský list je nejjednodušší formou podnikání. Díky postupné elektronizaci státní správy je již mnoho kroků zjednodušených a o živnostenský list lze požádat i on-line. Ovšem i při osobní návštěvě je celý proces přívětivý, úřady nejsou místně příslušné a lze tedy navštívit kterýkoli nejbližší, navíc některé dílčí úkony si již úřad zajistí vlastními silami. Více informací o aktuálním postupu přinášíme v našem článku.

Výběr vhodné živnosti

První a zásadní informaci, kterou úřad potřebuje znát, je jakou činností se plánujete zabývat. Živnostenský zákon dělí živnosti do 4 kategorií – volné, řemeslné, vázané a koncesované. Volné živnosti, jak už název napovídá, jsou ty, které stačí pouze aktivovat, nejsou na ně kladeny žádné zvláštní nároky. U ostatních živností je nutno splňovat požadavky zákona na vzdělání nebo praxi, případně na oboje. Pokud podnikatel sám tyto požadavky nesplňuje, může ustanovit tzv. odpovědného zástupce, který podepíše prohlášení o jmenování do funkce a doloží ověřenou kopii dokumentu prokazujícího vzdělání v oboru (výuční list / maturitní vysvědčení / VŠ diplom / doklad o rekvalifikaci). U některých živností může být doklad o vzdělání nahrazen praxí, kterou vydává zaměstnavatel.

Ideální je aktivovat všechny živnosti, kterými se chce podnikatel zabývat, již při prvotním zřízení živnostenského listu, při dodatečném rozšiřování je totiž nutno uhradit poplatek 500,- Kč.

Více k uvedenému tématu naleznete na stránce: https://www.profi-kancelar.cz/jak-ziskat-zivnostensky-list/.

Novinky v živnostech

Do seznamu volných živností přibyly dvě nové:

– č. 80. poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

– č. 81. poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

U obou musí být v rámci ohlášení splněna podmínka podle § 8a živnostenského zákona, tedy bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu. Tato podmínka musí být nově splněna i u vázané živnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Umístění sídla 

Každý podnikatel uvádí do rejstříku svou adresu sídla. Přestože to vypadá na první pohled jako jasná věc, může dojít k více variantám umístění sídla.

Základní a nejjednodušší je umístit sídlo na adrese trvalého bydliště. Tuto možnost má každý občan s trvalým pobytem v České republice a není třeba k tomu nic dokládat, úřad si informace zjistí v registru obyvatel. Ovšem existuje výjimka – pokud má podnikatel trvalý pobyt na adrese místního úřadu, musí zvolit adresu jinou. K tomu je nutné předložit ověřeně podepsaný souhlas vlastníka nemovitosti. 

Mít sídlo svého podnikání na adrese bydliště však není žádná povinnost, lze se rozhodnout pro jinou adresu svobodně, např. proto, aby více reprezentovala. 

Registrace na úřadech

OSVČ je povinna oznámit do 8 dnů zahájení samostatné výděleční činnosti na sociální a zdravotní pojišťovně a do 15 dnů se registrovat na finančním úřadu k dani z příjmu. Zahájení výdělečné činnosti bývá nejčastěji dnem zřízení živnostenského listu, ale nemusí to tak být vždy. Jedná se totiž o skutečné datum, kdy začal podnikatel svou činnost vykonávat, což může být i několik měsíců po samotném zřízení živnostenského listu. Od tohoto data vzniká podnikateli případná povinnost hradit pojistné, přičemž je zároveň nezbytné nahlásit podnikání buď jako hlavní nebo jako vedlejší činnost. 

Paušální daň

Od roku 2021 je možné se přihlásit k tzv. paušální dani. Princip spočívá v tom, že OSVČ se prostřednictvím jedné paušální platby zbaví povinnosti podávat přiznání k dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Ovšem na druhou stranu nemá možnost uplatnit slevu na dani, nezdanitelné minimum ani jiné daňové zvýhodnění. Výše daně pro rok 2022 je 5.994 Kč měsíčně a může se k ní přihlásit každý podnikatel, jehož příjem v roce 2021 nepřekročil 1.000.000 Kč, není plátcem DPH, není zaměstnaný, není společníkem právnické osoby a není dlužníkem v insolvenčním řízení.

Založení živnosti v ČR

Pokud si jako občan Ukrajiny chcete založit živnost v ČR podívejte se na tento článek.