Jak si založit živnost v ČR?

V České republice může cizinec pracovat jako zaměstnanec. Pokud chce ale pracovat pro více firem nebo poskytovat služby ostatním, potřebuje živnostenské oprávnění. Lze podnikat jako osoba výdělečně činná (OSVČ) nebo si založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.). V tomto článku bude zaměřena pozornost na to, jak začít podnikat jako OSVČ. 

V případě zájmu o založení s.r.o. lze nalézt více informací zde: https://www.profi-kancelar.cz/nova-firma

Podnikatel musí nejdříve získat živnostenský list. Jaké živnosti si lze v ČR založit?

První kategorií živností jsou živnosti volné, u kterých nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro jejich vykonávání. Do druhé kategorie živností patří živnosti řemeslné, vázané a koncesované. U řemeslných, vázaných a většiny koncesovaných živností je potřeba splnit požadavky na vzdělání a praxi v oboru. U živností koncesovaných je také obvykle požadováno i povolení jiného úřadu než živnostenského k jejich provozování.

Živnostenský list je vydáván na živnostenském úřadě. Tam žadatel vyplní registrační formulář, se kterým mu mohou pomoci pracovníci úřadu. K formuláři žadatel doloží potřebné dokumenty, které uvádíme níže:

  • Doklad totožnosti

Nejlepší možností je cestovní pas. Pokud však má cizinec s sebou pouze ukrajinský vnitrostátní pas, může jej použít také, řízení ale trvá déle. 

  • Vízum

Žadatelům z Ukrajiny je ministerstvem vnitra ČR vydáváno vízum za účelem dočasné ochrany. Pokud by zájemce z Ukrajiny z jakéhokoliv důvodu neměl nebo nemohl požádat o takové vízum, musí požádat o jiný pobytový titul, jako je např. vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání nebo o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Vždy je tedy nutné doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

  • Doklad o umístění sídla podnikání

Podnikatel je dle zákona povinen prokázat vlastnické či užívací právo k prostorám sídla. Lze jej prokázat souhlasem vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na dané adrese nebo nájemní smlouvou, která však musí informaci o souhlasu přímo obsahovat. Založení sídla lze v případě potřeby realizovat přes Profi-kancelář.

  • Doklad o bezúhonnosti

Za normální situace je nutné předložit potvrzení o bezúhonnosti přímo ze země bydliště. Nyní ale stačí žadatelům z Ukrajiny poskytnout tzv. čestné prohlášení o bezúhonnosti v češtině. Podpis na čestném prohlášení by měl být ověřen nebo jej lze podepsat přímo před pracovníkem živnostenského úřadu.

  • Doklady odborné způsobilosti 

Tyto doklady jsou vyžadované podle druhu živnosti, kterou chce žadatel ohlásit. Pokud chce žadatel sám provozovat jím vybranou živnost, která má specifické požadavky na provozování, musí žadatel dodat potřebné dokumenty. Pokud je odborné vzdělání získáno v cizí zemi, například na Ukrajině, pak je nutná tzv. nostrifikace neboli úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Všechny předkládané doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Toto uznání provádí u nižšího než vysokoškolského vzdělání magistrát hl. m. Prahy nebo krajský úřad podle bydliště podnikatele. Nostrifikaci vysokoškolského diplomu provádí příslušná vysoká škola, na které se vyučuje obor, který podnikatel vystudoval. 

Pokud žadatel z Ukrajiny nesplňuje potřebné požadavky pro provozování živnosti, je možné ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování všech předpisů a která požadované podmínky z hlediska praxe a vzdělání pro provozování živnosti splňuje.

Za podání a vyřízení žádosti se účtuje 1000 Kč. Do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení může žadatel převzít hotový výpis z živnostenského rejstříku, který slouží jako doklad o podnikání a žadateli je přiděleno IČO – identifikační číslo podnikatele.

Podnikatel se poté také musí ohlásit na zdravotní a sociální pojišťovně a také na finančním úřadě. Jedná se o náročnější proces, se kterým jsou ale schopny pomoci specializované společnosti, jako je Profi-kancelář s.r.o.

Pokud byste potřebovali se zřízením živnostenského listu nebo se založením společnosti s ručením omezeným poradit, rádi vám pomůžeme. Naše specializovaná společnost je vám schopna, kromě samotného procesu zřízení živnosti nebo s.r.o., zajistit i sídlo podnikání, a to za výhodné ceny. Profi-kancelář patří mezi nejstarší zřizovatele živností a pronajímatele sídel podnikání v Praze. Celý proces lze vyřídit v českém nebo anglickém jazyce.