Odpovědný zástupce pro živnost

Podnikatel má širokou škálu možností výběru oboru, kterému se chce ve svém podnikání věnovat. Je možné, že si zvolí takový obor podnikání, pro který jsou stanovené speciální podmínky pro jeho vykonávání. Může se to týkat mnoha oborů stavebnictví, elektrotechniky, dopravy i dalších řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností.

Pokud podnikatel nemá potřebné vzdělání nebo praxi, nebo možnost absolvovat rekvalifikační kurz a odpracovat odpovídající praxi, nejlepší cestou je zajistit si odpovědného zástupce, tzv. garanta. Právě ten je řešením pro ty, kdo chtějí začít podnikat v oboru, pro který nesplňují podmínky dané živnostenským zákonem.

Pokud podnikatel nezná žádného odpovědného zástupce osobně, může využít možnost nalézt odpovědného zástupce prostřednictvím inzerce nebo zprostředkovatelské společnosti. Tato možnost je zcela legální, je ale důležité být s vybraným garantem ve skutečném kontaktu. Díky tomu se podaří nastavit parametry úspěšné spolupráce a předejít nepochopení a neshodám.

Povinnosti odpovědného zástupce

Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů. Je odpovědný přímo podnikateli, nikoli státním orgánům ani třetím osobám. To znamená, že v případě porušování podmínek provozování živnosti je to podnikatel, který je vystaven postihu a sankcím. Garant by si tedy měl být vědom svého závazku nejen k osobě podnikatele, ale vůbec k celé firmě. Má dokonce možnost omezit podnikání v případě, že podnikatel nerespektuje jeho odborné pokyny. V krajním případě může vypovězením své funkce zabránit podnikateli v postupu, se kterým nesouhlasí. 

Naopak podnikatele chrání ustanovení říkající, že v případě nesplnění podmínek sice nevzniká odpovědnému zástupci možnost přímého postihu ze strany živnostenského úřadu, ale v případě zanedbání svých povinností, ze kterých bude příslušnými úřady sankcionován podnikatel, se tento může na odpovědnému zástupci domáhat eventuální náhrady škody.

Podnikatel je tedy na odpovědném zástupci závislý a podle toho by ho měl i vybírat. Je dobré posuzovat nejen odbornou způsobilost, ale také na osobnost a charakterové vlastnosti.

Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem

Proto se doporučuje uzavřít s odpovědným zástupcem písemnou smlouvu, ve které budou detailně specifikovány jeho pravomoci a odpovědnosti a zároveň upraveny další mechanismy.

Živnostenský zákon neupřesňuje, jakými předpisy se má vztah podnikatele a odpovědného zástupce řídit. Musí to však být vztah smluvní, tedy pracovněprávní nebo obchodně závazkový. Pracovněprávním může být běžný pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti. Z logiky věci vyplývá, že nelze uzavřít dohodu o provedení práce, kterou zákon omezuje na maximálně 300 odpracovaných hodin za rok, protože odpovědný zástupce odpovídá za živnost neustále.

Je možná i spolupráce podnikatele a odpovědného zástupce také na principu obchodně závazkového, tedy tak, že garant je osoba samostatně výdělečně činná, se kterou má podnikatel uzavřenu smlouvu.

Důležitý je také způsob ukončení smluvního vztahu. U pracovního poměru se řídí ustanoveními zákoníku práce o výpovědní lhůtě, u obchodního konkrétní formulací smlouvy stanovující možnosti jejího vypovězení. Důležité je, aby jedna ze stran nahlásila skutečnost živnostenskému úřadu, který odpovědného zástupce vymaže z rejstříku.

Odměna odpovědného zástupce

Zákonem není výše odměny nijak stanovena a je tedy čistě záležitostí smluvních stran. U pracovněprávního vztahu by měl podnikatel pamatovat na ustanovení zákoníku práce, které říká, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.

Existuje více způsobů úhrady služeb garanta. Většinou jde o úhradu určité vyšší částky při uzavření smlouvy a následném pravidelném měsíčním či čtvrtletním placení, nebo se stanoví pravidelné měsíční finanční plnění s navýšením při mimořádných požadavcích na součinnost.

Pokud byste potřebovali zajistit odpovědného zástupce, rádi vám ho zprostředkujeme. Můžete Profi-kancelář s.r.o. kontaktovat zde.