OSVČ – práva a povinnosti

Pokud se podnikatel chystá podnikat jako OSVČ neboli osoba výdělečně činná, musí získat živnostenský list, který vydává živnostenský úřad. Ten ho vydá, pokud má podnikatel alespoň 18 let, je svéprávný, nemá v souvislosti s podnikáním žádný trestní čin a případně doloží odbornou způsobilost u vybraných živností.

Podnikatel má právo podnikat pod svým jménem a ručí celým svým majetkem. Jaké povinnosti má podnikatel po založení živnostenského listu?

Daně

Po zahájení podnikatelské činnosti se OSVČ musí registrovat k dani z příjmů fyzických osob. Po skončení roku musí OSVČ podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu, a to v případě, že její roční příjem překročí částku 15.000 Kč. Daňové přiznání tedy musí OSVČ podat pouze v případě, že v předešlém roce měla příjem z podnikání, který přesáhl 15.000 Kč, nebo 30.000 Kč v případě příležitostných příjmů. 

Pokud ale OSVČ dosáhne obrat vyšší než 1 milion Kč, stane se povinně plátcem DPH. Podnikatel se musí se jako plátce registrovat a přizpůsobit účetnictví zákonu o DPH. Plátce DPH je pak povinen pravidelně předkládat finančnímu úřadu kontrolní hlášení.

Účetnictví a daňová evidence

Povinnost vést (podvojné) účetnictví nastává ve chvíli, kdy podnikatelův obrat přesáhne za předcházející rok 25 milionů korun. Účetnictví také musí vést podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku.

Daňová evidence (dříve nazývaná jednoduché účetnictví) je jednodušší než účetnictví. Díky ní podnikatel dokládá úřadům svoji ekonomickou situaci. Také si lze díky ní spočítat daň z příjmů. Povinnost vést daňovou evidenci mají OSVČ, které nedosáhly příjmů přesahujících 25 mil. Kč v daném roce a současně uplatňují vynaložené výdaje, a ne výdaje paušálem.

Zdravotní a sociální pojištění

Pokud podnikatel zahájí činnost, tak musí začít platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, částka se každý rok mění. Splatnost zálohy na zdravotní pojištění je vždy do 8. dne následujícího měsíce. Na sociální pojištění to je do konce měsíce. V případě, že se OSVČ účastní na nemocenském pojištění, má povinnost platit také to.

Změny v podnikání

V průběhu podnikání může dojít ke změnám, jako je změna adresy trvalého bydliště, změna sídla nebo názvu společnosti. Tyto změny se musí nahlásit příslušným úřadům. Podnikatel má také povinnost oznámit příslušným úřadům zahájení nebo znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti. Stejně tak má povinnost oznámit příslušným úřadům ukončení podnikání.

 

 

Zdroj obrázku: freepik.com, drobotdean