Typy zakládaných obchodních společností

Podnikání formou právnické osoby rády volí podnikající osoby s vyšším obratem. Prostřednictvím právnické osoby mohou lépe optimalizovat svou daňovou povinnost. Riziko podnikání pak také neohrožuje rodiny podnikatelů, protože osobní majetek je striktně oddělen od majetku založené společnosti. Za případné škody tak neručí podnikatel, ale jeho společnost.

Jaké druhy obchodních společností si lze tedy založit?

Společnost s ručením omezeným

Minimální výše základního kapitálu je stanovena zákonem o obchodních korporacích. U společnosti s ručením omezeným je to 1,- Kč. Jedná se o minimální částku, podnikatelům nic nebrání zapsat základní kapitál vyšší. Základní kapitál by měl vyjadřovat hodnotu vloženou podnikatelem do podnikání. Společnost s ručením omezeným může založit jeden či více zakladatelů.

Akciová společnost

Akciovou společnost, která je komplikovanější formou kapitálové společnosti, může založit minimálně jedna právnická, nebo alespoň dvě fyzické osoby, maximální počet akcionářů není omezen. Základní kapitál akciové společnosti je podstatně vyšší než základní kapitál společnosti s ručením omezeným. V případě založení společnosti s veřejným úpisem, neboli s veřejnou nabídkou, je výše základního kapitálu ve výši 20.000.000 Kč. Je-li společnost zakládána bez veřejné nabídky, neboli bez veřejného úpisu, základní kapitál je stanoven v hodnotě 2.000.000 Kč. Základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií o určité jmenovité hodnotě. Emisní kurs akcií dané akciové společnosti se potom stanovuje tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných kusových akcií. Akcionáři za závazky společnosti neručí.

Evropská společnost

Evropská společnost je zvláštní formou akciové společnosti. Není definována zákonem o obchodních korporacích, ale zákonem o evropské společnosti. V případě zakládání evropské společnosti je nutné složit základní kapitál ve výši 120.000 euro. Pokud se společnost zakládá v ČR, kapitál musí být vyjádřen i v Kč a obdobně tomu je v dalších státech EU, které dosud nepřijaly euro za svou národní měnu.

Družstvo

Družstvo je dalším subjektem, který má možnost dle ZOK podnikat. Jeho podstatou je skutečnost, že jeho vlastníci (členové družstva) do družstva nevnáší peníze, ale většinou jiné majetkové hodnoty. V zemědělských družstvech to bývá půda, zvířata či později tzv. transformační podíly, v bytových družstvech činnost členů při výstavbě bytových domů.

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost

Legislativa umožňuje podnikat také prostřednictvím osobních společností. Česká legislativa zná veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. Na rozdíl od kapitálových společností je fungování osobních společností založeno na osobní účasti společníka. Proto zákon nestanovuje požadavek na složení minimálního vkladu. Společníci osobních společností totiž za veškeré závazky společnosti ručí veškerý svým majetkem.