Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA III – 
REGISTR OSOB

§ 26 – Údaje vedené v registru osob

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby, identifikátory a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) O osobě se vedou referenční údaje

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. d) zapsána do obchodního rejstříku,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,

d) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

e) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

f) právní forma,

g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

h) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

i) právní stav,

j) adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

k) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

l) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

m) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

n) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel.

(3) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy,

b) datum prvotního zápisu do registru osob,

c) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob.

(4) O osobě se vedou identifikátory

a) identifikační číslo osoby,

b) identifikační číslo provozovny.

(5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. d) a e) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. n).

(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu

a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), k) a m), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,

b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. k) a m), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.

(7) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.

(8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).