Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA V – 
REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ

§ 51 – Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci

(1) Referenčním údajem o agendě orgánu veřejné moci je

a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje,

c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě,

d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,

e) název ústředního správního úřadu nebo jiného správního úřadu s celostátní působností, jehož agenda byla registrována, a identifikátor tohoto orgánu,

f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy registrovány, a identifikátor příslušného orgánu,

g) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným,

h) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,

i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základních registrech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi,

j) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v agendových informačních systémech podle písmene

g) určených jednotlivými rolemi,

k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základním registru nebo v agendovém informačním systému jiného správce.

(2) Editorem referenčních údajů podle odstavce 1 je Ministerstvo vnitra, které též vede seznam čísel a názvů právních předpisů, které orgány veřejné moci uvádějí podle odstavce 1 písm. b) a k), § 52 odst. 1 písm. b) a § 54 odst. 1 písm. c), j) a k).

(3) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 jsou přístupny všem orgánům veřejné moci; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46).

(4) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).