Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 60 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností

(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty pro zajišťování

a) bezpečnosti České republiky,

b) obrany České republiky,

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů, a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 4 dalším subjektům nebo záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního předpisu1).

(2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel nebo registru práv a povinností podle odstavce 1 využil, je povinen správci registru obyvatel nebo správci registru práv a povinností písemně oznámit údaje umožňující jeho identifikaci a identifikaci úřední osoby požadující využití údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů podle odstavce 1.

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).