Jak postupovat při změně údajů ve veřejném rejstříku?

Od založení společnosti se firma vyvíjí a prochází mnoha změnami. Některé z těchto změn mohou zapříčinit, že bude nutné změnit firemní údaje, které jsou zapsané ve veřejném (tzv. obchodním) rejstříku. O které situace se jedná a jak je lze vyřídit?

  • Změna jednatele

Proces změny jednatele závisí na počtu společníků ve společnosti. Pokud má společnost více společníků, pak společníci hlasují o změně jednatele na valné hromadě. O jejím průběhu se vyhotoví zápis, který je titulem pro provedení změny zápisu v obchodním rejstříku. Pokud se jedná o společnost s jediným společníkem, ten vyplní Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, ve kterém jmenuje nového jednatele. 

Nový jednatel se ujme funkce samotným aktem rozhodnutí (buď hlasováním valné hromady, nebo rozhodnutím jediného společníka). Zápis v obchodním rejstříku má pouze vysvětlující povahu. Návrh na zápis do veřejného rejstříku může být podán výlučně prostřednictvím elektronického inteligentního formuláře na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

  • Změna kapitálu

Základní kapitál se určuje při založení společnosti a zpravidla se nemění. Základní kapitál ale lze na přání společníků zvýšit i snížit. O změně základního kapitálu se rozhoduje na valné hromadě a k provedení změny je nutný souhlas dvou třetin všech hlasů společníků (není-li ve společenské smlouvě uveden vyšší poměr).

Ke změně základního kapitálu dochází formou notářského zápisu. Změna kapitálu je účinná ode dne zápisu do Obchodního rejstříku a v případě zvýšení kapitálu musí být vklad nejprve splacen/vnesen a teprve poté se zapisuje jeho nová výše obchodního rejstříku. 

  • Změna názvu firmy

Podmínkou pro změnu názvu je změna stanov společnosti, o které může rozhodnout opět pouze valná hromada společnosti. Po rozhodnutí valné hromady je následně nutné podat návrh změny obchodní firmy do obchodního rejstříku příslušného soudu.

  • Změna sídla společnosti

Pokud se jednatelé rozhodnou pro změnu sídla společnosti, je nutné změnit společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, pokud se jedná o změnu sídla do jiného města. Poté, kdy je rozhodnuto (příslušným subjektem nebo jeho orgánem) o změně sídla společnosti, například na virtuální sídlo, je podnikatel povinen podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny této zapisované skutečnosti do obchodního rejstříku. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu a přikládají se k němu relevantní dokumenty. V návrhu musí být, na rozdíl od zakladatelského dokumentu, uvedena již plná adresa nového sídla. Více podrobností ke změně sídla společnosti najdete v našem článku ZDE.

Shrnutí

Nezbytnou podmínkou pro změnu údajů v OR je často změna stanov společnosti, o které většinou rozhoduje valná hromada. Na základě platného rozhodnutí valné hromady o změně stanov je možné předložit návrh na zápis změny názvu firmy do obchodního rejstříku příslušnému soudu.

Při změně nebo výmazu zápisu v obchodním rejstříku navrhovatel používá inteligentní formulář. Jako doklady ke změně v obchodním rejstříku musí společnost předložit listiny o skutečnostech, které mají být do rejstříku zapsány. Jedná se o listiny, které prokazují skutečnosti, o nichž se v návrhu na zápisu v obchodním rejstříku jedná. Jako poplatek při změně údajů musí obchodní společnost uhradit 2 000 Kč bez ohledu na počet změn uvedených v jednom návrhu na změnu.

Pokud potřebujete změnit údaje v obchodním rejstříku, pak se neváhejte obrátit na Profi-kancelář a využít naše spolehlivé a výhodné služby.

https://www.profi-kancelar.cz/kontakty/