Jak začít podnikat jako cizinec

Česká republika se stále častěji stává cílem zájmu cizinců o rozšíření svého podnikání. Naše
zákony jsou k podnikání cizinců poměrně vstřícné a nekladou na ně příliš mnoho povinností.
V článku se budeme věnovat různým způsobům, jak mohou cizinci na naše území podnikat,
předpokládáme že se jedná o občany EU.

Přeshraniční poskytování služeb
Nejsnadnější a nejrychlejší způsob zahájení podnikání cizincem je přeshraniční poskytování
služeb. K němu zahraniční subjekt nepotřebuje povolení českých úřadů. Jedná se v podstatě
o jednorázové práce na zakázkách, nemělo by docházet k pravidelnému dojíždění do České
republiky. K uvedené činnosti patří i prodej a zasílání zboží ze zahraničí do České republiky,
k čemuž postačí internetový obchod v češtině a dodržování zákona o ochraně spotřebitele.

Pokud se zahraniční podnikatel rozhodne pravidelně podnikat na naší zemi, má několik
možností, jakou formu svému podnikání dát:

1) Osoba samostatně výdělečně činná – fyzická osoba
Nechce-li zakládat právnickou osobu, může si zažádat o živnostenský list. Jako fyzická
osoba pak musí splnit stejné podmínky, jako český podnikatel, tedy bezúhonnost (která se
ověřuje v ČR i v jeho mateřské zemi) a získat souhlas se sídlem pro své podnikání na
libovolné adrese. Následně se registruje se na finančním úřadu k dani z příjmu, u české
zdravotní pojišťovny a české správy sociálního zabezpečení.

2) Právnická osoba
Právnická osoba má vlastní právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. Za
právnickou osobu jejím jménem jedná jmenovaný orgán. K jejímu vzniku je potřeba písemná
zakladatelská listina a vzniká dnem zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku.

Zahraniční právnická osoba si může registrovat v České republice organizační složku, která
se řídí právem země, ve které sídlí mateřská společnost. Za jednání organizační složky je
odpovědný její vedoucí, který musí splňovat požadavky zákona v podstatě totožné
s jednatelem s.r.o. Vedoucí však není jejím statutárním orgánem, nenese tedy přímou právní
odpovědnost, tu nese vždy statutární orgán mateřské společnosti, který je také odpovědný
za závazky své organizační složky.

Další možností je založení obchodní společnosti, nejčastěji se jedná o společnost
s
ručením omezeným.

Funkci společníka či jednatele může cizinec vykonávat bez ohledu na to, zda se zdržuje
v České republice. Na společníka, kterým může být zahraniční právnická nebo fyzická osoba,
nejsou kladeny žádné konkrétní nároky. Stejně tak může být cizinec jednatelem, požadavky
na něj jsou totožné jako na občana České republiky, tedy zejména bezúhonnost, která se
dokládá výpisem z trestního rejstříku starým maximálně 3 měsíce. U občana EU obsahuje
v tuzemsku získaný výpis informaci jak z tuzemska, tak z jeho mateřské země.

Prvním krokem, který musí společník absolvovat, je notářský zápis, při kterém podepisuje
zakladatelskou listinu / společenskou smlouvu. Může si vybrat kteréhokoliv notáře v České
republice. Podmínkou zákona je, že klient a notář musí komunikovat totožným jazykem,
a tedy si rozumět. Pokud zakladatel – cizinec nemluví česky, může oslovit notáře, který je
schopen komunikovat jeho jazykem. Pokud takový není k dispozici, lze k jednání přizvat
soudního tlumočníka, který komunikaci přeloží nebo dát plnou moc osobě, která se
s notářem domluví.

Dále je třeba získat živnostenské oprávnění. O něj se žádá na živnostenském úřadě a k jeho
vystavení je vždy nutný ověřeně podepsaný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla.
Živnosti jsou rozděleny na volné, řemeslné, vázané a koncesované. Volné živnosti stačí
prostě aktivovat, u ostatních je třeba odpovědný zástupce s odpovídajícím vzděláním,
případně praxí a u koncesovaných živností vstupuje do procesu i další orgán státní správy,
který uděluje povolení.

Posledním krokem je podání žádosti o registraci do obchodního rejstříku, což se standardně   
řeší přímým zápisem notářem, u kterého se podepisuje osvědčující dokument o doložení
listin nezbytných pro zápis a žádost, případně se hradí zákonem vyžadované poplatky.
Následně notář zajistí zápis skutečností do obchodního rejstříku.

Cizinci, kteří řídí společnost založenou v České republice ze zahraničí, mohou pro
komunikaci s českými úřady zplnomocnit české advokáty, daňové poradce, účetní nebo
další důvěryhodné osoby. Nemusí se tak bezpodmínečně učit veškeré české předpisy.
Zároveň mají jistotu, že se nedostanou do problémů s úřady jen kvůli nepochopení
požadavků.