Legalizace dokumentů – význam termínu

Legalizace dokumentů je proces, který ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost. Žadatel se při legalizaci musí dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Žadatel se také musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v předložených dokumentech ani jejich soulad s právními předpisy. V podnikání se používá legalizace pro výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci a jiné firemní dokumenty.

Legalizace se neprovede

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,
  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
  • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři

Legalizaci lze provést na krajském a obecním úřadě, České poště nebo v Hospodářské komoře České republiky. Cena jednoho ověřeného podpisu je 30 Kč.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.