Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA II
 – REGISTR OBYVATEL

§ 18 – Údaje vedené v registru obyvatel

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(2) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného dokladu slouží k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného dokladu15) je pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě a který je neveřejný.

(3) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel.

(4) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje

a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,

b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje den, měsíc, rok a čas výdeje a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,

c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel.

(5) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn rovněž využívat

údaj podle odstavce 1 písm. c) o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) a odstavce 4 písm. c).

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).