Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 58 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností

(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané

a) elektronicky,

b) v listinné podobě, nebo

c) osobně.

(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který subjekt údajů po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo který podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle jiného právního předpisu.

(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně na kontaktním místě veřejné správy nebo na Ministerstvu vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů musí od 1. ledna 2012 provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(6) Za subjekt údajů,

a) který je mladší 15 let,

b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo

c) jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavce 1, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce; je-li žádost podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

(7) Údaje vyžádané podle odstavce 6 se poskytnou zákonnému zástupci.

(8) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).