Změna sídla společnosti (s.r.o.)

Sídlo firmy, tedy sídlo určené v zakladatelském dokumentu a zapsané v příslušné evidenci, musí být již od založení s.r.o. (či jiné právnické osoby) určeno adresou, kde společnost skutečně sídlí, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Je tedy vyloučeno označení sídla s.r.o. například pouze číslem poštovní schránky (P. O. Box). Sídlo právnické osoby je jejím nutným znakem, společnost nemůže existovat bez sídla. Sídlo může mít firma jen jedno a jen v jednom určitém místě, lze jej ovšem během existence společnosti libovolně měnit.

Ke změně sídla společnosti dojde rozhodnutím právnické osoby o změně sídla a skutečným přemístěním. Pokud je úkon změny sídla společnosti právně v pořádku, obchodní rejstřík tuto změnu zápisem jen potvrdí.

Zajištění změny sídla firmy (s.r.o., a.s.) na klíč

Změna sídla společnosti – postup:

1) Provedení právního úkonu, kterým dochází ke změně sídla

  • Změna sídla společnosti, při které dochází zároveň ke změně zakladatelského dokumentu: Ke změně sídla (tedy i obsahu společenské smlouvy platné od založení s.r.o. či jiné právnické osoby) je třeba rozhodnutí valné hromady nebo souhlasu všech společníků; toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu (srov. ustanovení § 57, 63, 125, 141 obchodního zákoníku). Jedná se o situace, kdy se sídlo stěhuje do jiné obce nebo je zakladatelském dokumentu uvedena přesná adresa sídla včetně ulice a čísla domu.
  • Změna sídla společnosti, při které nedochází ke změně zakladatelského dokumentu: O změně sídla rozhodne statutární orgán (jeden nebo více jednatelů), není-li (společenskou smlouvou či rozhodnutím valné hromady) svěřeno rozhodování o změně sídla do působnosti jiného orgánu. Rozhodnutí nemusí mít formu notářského zápisu (viz ustanovení § 125, 133, 134 obchodního zákoníku), postačí písemné rozhodnutí s ověřenými podpisy. V tomto případě se společnost stěhuje v rámci jedné obce a v zakladatelském dokumentu je uvedeno sídlo pouze názvem obce bez přesné adresy.

2) Podání návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku

Poté, kdy je rozhodnuto (příslušným subjektem, či jeho orgánem, a v příslušné formě) o změně sídla společnosti, např. na virtuální sídlo, je podnikatel povinen podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny této zapisované skutečnosti do obchodního rejstříku (kontakty zde). Navrhovatelem je tedy obchodní společnost jednající prostřednictvím statutárního orgánu. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu. V návrhu musí být, na rozdíl od zakladatelského dokumentu, uvedena již plná adresa nového sídla (stejně jako při založení s.r.o. nebo jiné právnické osoby).
Přílohami návrhu bude:

  • a) doklad o provedení příslušného právního úkonu (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady, rozhodnutí statutárního orgánu), dochází-li ke změně zakladatelského dokumentu,
  • b) v případě změny zakladatelského dokumentu či stanov vyhotovení úplného platného znění tohoto dokumentu,
  • c) dokument prokazující právní důvod užívání místností, do nichž společnost umístila své sídlo. Tímto dokumentem typicky bývá ověřeně podepsaný souhlas vlastníka nemovitosti, případně nájemní smlouva uvádějící oprávnění umístit sídlo na konkrétní adrese. (Sídlo právnické osoby může i v bytě. Musí to však být slučitelné s jejím účelem a musí to dovolovat povaha i rozsah činnosti.).
  • Soudní poplatek činí 2000,- Kč (a to bez ohledu na počet a druh zapisovaných změn). V řízení je soud povinen učinit do 5 dnů od podání návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. (viz ustanovení § 27a, 28, 30 obchodního zákoníku, § 20 občanského zákoníku, §200c občanského soudního řádu, položky 8 přílohy zákona o soudních poplatcích)

3) Změna sídla společnosti na finančním úřadu

Do 15 dnů od změny sídla společnosti je třeba nahlásit změnu adresy sídla na příslušný finanční úřad přes on-line systém.

4) Sociální a zdravotní pojišťovna

Pokud má společnost zaměstnance, je nutné do 8 dnů od změny sídla společnosti nahlásit novou adresu na příslušných úřadech sociální pojišťovny a jednotlivých zdravotních pojišťovnách.