Cena založení s.r.o. ve 2015 klesla, podmínky se různí

Během dubna a května 2015 proběhly médii články, které popisují nové podmínky a ceny založení s.r.o. v roce 2015, po zpřístupnění zápisu do rejstříku notářům. Informace jsou často neúplné a mnohdy budí dojem, že od poloviny roku 2015 lze uskutečnit založení s.r.o. během jedné návštěvy notáře za cenu okolo 3.000 Kč. Tak tomu ale v žádném případě není.

Vzhledem k tomu, že v uvedené problematice máme letité zkušenosti a jsme v úzkém kontaktu s praxí v notářských kancelářích, rádi bychom podrobně popsali, jak celý postup funguje a uvedli na pravou míru podmínky a cenu založení s.r.o. v roce 2015 v praxi.

Právní úprava tzv. přímých zápisů do obchodního rejstříku notářům umožňuje prostřednictvím speciální internetové aplikace zapisovat údaje do obchodního rejstříku a provádět rovněž jejich změny. Tato aplikace byla spuštěna v květnu 2015 a notářské kanceláře se k ní připojují postupně. Dosavadní služby rejstříkových soudů fungují i nadále, takže klient se může rozhodnout, zda pro zápis nově založené s.r.o. využije v roce 2015 služeb notáře nebo zda podá návrh na rejstříkový soud jako doposud.

Jaké výhody systém roku 2015 přináší?

V praxi velmi důležitou oblastí je jistota názvu, tzv. firmy obchodní společnosti. Dosud to byl soudní úředník, který posoudil, zda jméno s.r.o. není zaměnitelné, případně neodporuje dalším požadavkům zákona, a tento úředník byl oprávněn registraci firmy s konečnou platností zamítnout. To je ve své podstatě v pořádku, problém spočívá v tom, že posuzování názvu je až na samém konci procesu založení s.r.o., tedy až po notářském zápisu, zřízení živnostenského listu a složení základního kapitálu. Pokud dojde k zamítnutí registrace firmy z důvodu názvu, propadají všechny dosud uhrazené poplatky bez náhrady. A soud nenabízí možnost předběžného ověření názvu, a to ani nezávazně. Nový postup založení s.r.o. v roce 2015 přímým zápisem notářem tento problém odstraní, protože notář již při prvotním notářském zápisu klientovi garantuje, že požadovaný název společnosti lze použít.

Další výhoda spočívá ve zrychlení procesu založení firmy. Zatímco v současné době trvá založení s.r.o. při velmi dobré přípravě cca 14 dní od notářského zápisu, nový systém by mohl tuto dobu zkrátit až na polovinu. Až praxe ukáže, zda je to v případě běžného občana reálné. Rejstřík totiž přijímá podání okamžitě, ale notář stanovuje termín jednání dle svých kapacit.

V neposlední řadě dochází ke zlevnění založení s.r.o. Ovšem ani zdaleka ne tak, jak bývá prezentováno v médiích – podívejme se proč.

Odpovědný zástupce

Poskytujeme odpovědné zástupce pro různé řemeslné živnosti !

Cena založení s.r.o. od poloviny roku 2015

Cena zakladatelské listiny (společenské smlouvy) zůstává totožná, tedy u s.r.o. s malým kapitálem 4.000 Kč + DPH, plus náklady na vyhotovení stejnopisů a opisů a další notářem účtované poplatky. Kolek pro živnostenský úřad se také nemění, to jest 1.000 Kč. Poplatek za zápis nové s.r.o. do obchodního rejstříku je snížen z dosavadních 6.000 Kč u rejstříkového soudu na 2.700 Kč u notáře. Na druhou stranu je však třeba notáři zaplatit navíc tzv. notářský zápis o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku – v podstatě jakási objednávka notářských služeb registrace firmy do obchodního rejstříku (cena 1.000 Kč + DPH) a dále poplatek za samotný úkon zápisu do rejstříku (300 Kč + DPH). Na rozdíl od obchodního soudu, který v rámci 6.000 Kč kolku prováděl výpisy z trestního rejstříku a katastru nemovitostí, notář si nechá i tyto výpisy samostatně zaplatit. A je navíc otázkou, jak jednotliví notáři přistoupí k obecné povinnosti informovat všechny účastníky řízení založení nového s.r.o – a jak budou tyto služby zpoplatňovat.

Celková cena založení s.r.o. v roce 2015 při využití zápisu u notáře tedy vychází zhruba o 1.500 Kč nižší než dříve.

Založení s.r.o. ve 2015 – jaký postup zvolit?!

Jak z výše uvedeného vyplývá, postup založení s.r.o. se v roce 2015 mírně zjednoduší a cena o jeden až dva tisíce korun klesne. Stále se však jedná o proces, který jednotlivci zabere mnoho hodin příprav, studia zákonných požadavků a sestavování dokumentace, která musí odpovídat požadavkům zákona. I samotná návštěva notáře – nyní se jedná dokonce o dvě návštěvy – má svá specifika a volné termíny nebývají k dispozici okamžitě.

Doporučujeme proto využít k založení s.r.o. našich profesionálních služeb. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem jsme schopni celý proces realizovat bez prodlev, přesně podle zákona a v nejkratším možném termínu. Pokud spěcháte, máme pro vás službu založení s.r.o. express s realizací do 5 pracovních dní nebo již založené ready-made společnosti s.r.o., připravené k okamžitému podnikání. Pokud nechcete k notáři vůbec jezdit, nabízíme korespondenční založení s.r.o.

Podmínky založení s.r.o. – legislativní okénko

Pro hloubavé čtenáře uvádíme, že problematiku přímých zápisů upravují tyto právní předpisy:

  • Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, § 108 a násl.
  • Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění jeho poslední, pro změnu klíčové novely, vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva. Tato novela byla dne 1.4.2015 podepsána prezidentem s účinností k 1.5.2015,
  • Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, zejm. § 70 a 70a a § 80h.

Legislativní rámec procesu založení s.r.o. je v podstatě podobný jako dosud. Stále je nutné firmu založit notářským zápisem, získat živnostenské oprávnění, složit základní kapitál, a až v následující fázi dochází ke změně – podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku již není nutné řešit na obchodním soudu, ale je možné se dostavit k notáři, předložit všechny požadované dokumenty, notář se žadatelem sepíše tzv. notářský zápis o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku a provede přímý zápis. Poplatek za zápis a veškeré související služby se hradí přímo notáři. Snížení ceny založení s.r.o. v roce 2015 je cca 1.500 Kč.

V případě zájmu o konzultaci nebo pomoc při založení s.r.o., se neváhejte obrátit na tyto kontakty:

Volejte zdarma 800 880 110 nebo nám zanechte zprávu přes kontaktní formulář zde.

Přečtěte si také články: