Průvodce zákony pro podnikatele a firmy

Právní povinnosti podnikatele či firmy jako právnické osoby je složitá oblast. Nicméně každý podnikatel, majitel firmy či statutární zástupce by měl mít alespoň rámcovou povědomost o oblastech, které se jeho činnosti dotýkají. Tento průvodce vám přináší přehled hlavních právních témat a dává dohromady kvalitně zpracované rozbory a komentáře, především ze státního portálu BusinessInfo. Všechny články popisují stav po roce 2014, kdy došlo ke změnám v souvislosti s novým Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem (Zákonem o obchodních korporacích). 

 


Akciová společnost – systémy vnitřní struktury

S novou právní úpravou soukromého práva vstoupil do českého právního řádu institut tzv. monistické akciové společnosti. Ta může být vhodným řešením pro malého či středního podnikatele, který chce minimalizovat náklady na provoz společnosti a její personální obsazení, ale zároveň chce využívat možností, která akciová společnost nabízí. Více čtěte zde.

 


Cenné papíry

Dokument seznamuje se základními pojmy a instituty práva cenných papírů. Poskytuje základní informace o využití cenných papírů v praxi a právních úkonech s nimi souvisejícími. Popisuje mj. třídění cenných papírů, jejich formu, způsob vydávání, jejich náležitosti a též smlouvy o cenných papírech. Pojednáváno je též o jednotlivých druzích cenných papírů (akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy). Více čtěte zde.

 


Datové schránky

Datové schránky jsou již od 1. listopadu 2009 jedním z možných způsobů doručování listovních zásilek (datových zpráv), mezi orgány veřejné moci navzájem, mezi orgány veřejné moci a soukromými osobami, a též za poplatek mezi dvěma soukromými subjekty. Prostřednictvím datových schránek jsou povinně doručovány listovní zásilky více než 525 000 subjektům. Informace o celé úpravě datových schránek, doručování zpráv a možnostech dalšího nakládání s doručenými zprávami – zde.

 


Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních korporací zrušena. Přehledně shrnuje veškeré kroky, které je nutné učinit během procesu likvidace, tedy před tím, než s.r.o. zanikne a bude formálně vymazána z příslušného obchodního rejstříku. Více čtěte zde.

 


Nemovitosti – jejich převody a daňové důsledky

Rekodifikace soukromého práva změnila pojetí nemovitých věcí. Vlastnictví staveb pevně spojených se zemí je neoddělitelně vázáno k vlastnictví pozemku. V této souvislosti došlo k nové úpravě daňových předpisů, mj. daňové povinnosti z úplatného i bezúplatného převodu nemovitých věcí a některých důsledků pro daň z příjmu. Více čtěte zde.

 


Obchodní korporace – založení a vznik

Obchodními korporacemi jsou podle zákona o obchodních korporacích obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi pak jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (osobní společnosti), společnost s ručením omezeným, akciová společnost (kapitálové společnosti), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. Všechny společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku, bez tohoto zápisu žádná společnost nevznikne. Je tak potřeba rozlišit vznik obchodní korporace od jejího založení, které celému procesu zápisu předchází. Účelem dokumentu je popsat základní kroky při založení a vzniku obchodních společností a družstev a upozornit na rozdíly při jejich zakládání. Více čtěte zde.

 


Obchodní společnosti – změny

Obchodní společnosti vznikají zápisem do obchodního rejstříku (OR). V případě, že se změní některé rozhodné skutečnosti (např. změna společníků, názvu, sídla nebo výše základního kapitálu společnosti), je třeba všechny tyto změny zapsat do OR. Popis právní úpravy změn a jejich zápisů do OR v případě nejběžnější formy obchodních společností – společnosti s ručením omezeným. Navíc je v dokumentu zmíněn i zápis změn ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Více čtěte zde.

 


Obchodní korporace – přeměny

Termín přeměna obchodní korporace označuje proces, při němž dochází k právnímu spojování nebo rozdělování závodů, popřípadě ke kombinaci uvedených procesů do jednoho nebo více právních nástupců – nástupnických obchodních korporací (společností). Termín přeměna je užíván i pro změnu právní formy obchodní korporace, tj. pouhou změnu vnitřních poměrů existující obchodní korporace. Více čtěte zde.

 


Obchodní společnosti – převody majetkové účasti

Dokument seznamuje s principy, jakými lze u nejčastěji užívaných forem obchodních společností provést převod majetkové účasti. Nejdříve poskytuje základní informace o každé z forem obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a evropská společnost Societas Europaea) a dále popisuje konkrétní způsoby převodů. Více čtěte zde.

 


Obchodní korporace – zrušení

Dokument seznamuje čtenáře s platnou právní úpravou týkající se zrušení obchodních společností a družstev (dle úpravy NOZ obojí již pouze „korporace“). Popsány jsou případy dobrovolného a nuceného rozhodnutí o ukončení činnosti obchodní korporace, případy zrušení obchodní korporace bez likvidace (v případě přeměn obchodních korporací) a zrušení obchodní korporace s likvidací. Vše se vztahuje na jednotlivé typy obchodních korporací: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a rovněž pro družstvo. Více čtěte zde.

 


Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je použití podmíněno souhlasem druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání. Více čtěte zde.

 


Podnikání zahraničních osob v ČR

Jaké jsou možnosti, pokud jde o podnikání zahraničních osob na území České republiky? Jaké podmínky musí být splněny, aby zahraniční osoba mohla na území České republiky podnikat? Základní definice, zásady a vymezení jednotlivých forem podnikání zahraničních osob v ČR. Více čtěte zde.

 


Registr smluv

Ačkoliv povinnosti z nového zákona o registru smluv vyplývají především pro subjekty veřejné správy, druhou stranou smluv, které mají být na základě tohoto zákona uveřejňovány, jsou mnohdy malí a střední podnikatelé. Mají se tedy bát například ohrožení jejich obchodního tajemství?

Tento článek pojedná o vymezení okruhu subjektů povinných k uveřejňování uzavřených smluv, typovém vymezení zveřejňovaných smluv a především také o výjimkách určujících, které smlouvy, popřípadě které jejich části, se podle zákona o registru smluv neuveřejňují. Více čtěte zde.

 


Veřejný rejstřík

Veřejný rejstřík nebo postaru Obchodní rejstřík je informačním systémem veřejné správy, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. Přehled jejich správců a kontaktů přinášíme zde: obchodní rejstříky v ČR, obchodní rejstřík Brno, obchodní rejstřík Ostrava, obchodní rejstřík Praha.

 


Základy firemního práva

Obchodní firma je obecně definována jako jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Problematika obchodní firmy je upravena v občanském zákoníku, který na výběr a užití obchodní firmy klade určitá omezení. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s právní úpravou obchodní firmy a jejím výkladem a s tím související judikaturou. Více čtěte zde.

 


Zaknihování akcií

Donedávna bylo zaknihování akcií spíše výjimečnou záležitostí. Akciové společnosti odrazoval zejména složitý postup předcházející samotnému zaknihování i nutné náklady, které jsou se zaknihováním spojeny. V důsledku nového zákona o zadávání veřejných zakázek však musí řada akciových společností k zaknihování přistoupit, jinak hrozí, že budou z veřejných zakázek vyřazeny. Článek podrobně pojednává o postupu zaknihování akcií v souvislostech. Více čtěte zde.

 


Živnosti

Průvodce výběrem živnostenského listu a přehledy jednotlivých typů přinášíme zde. Obecněji problematika živností, možnosti výkonu živnosti pouze odborně způsobilými osobami a způsoby skončení živnostenského oprávnění zde.

 

 

Zdroj: Profi-kancelář a www.businessinfo.cz