Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 70 – Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení § 6, 7 a § 63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Čl. X zákona č. 263/2011 Sb.

Přechodné ustanovení

Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zašle ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností podklad podle § 54 odst. 1 písm. n) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupem stanoveným v § 54 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

____________________

1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

3) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

5) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

7) § 88 až 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Například Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.

10) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 13) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 14) § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

15) Například zákon č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

19) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

21) Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

23) § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

25) Například zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26) § 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

27) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

28) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

29) § 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

31) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

32) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

33) § 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

34) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

35) Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

37) § 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38) § 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39) § 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

40) § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41) § 27 písm. a) a b) zákona č. 344/1992 Sb.

42) § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

43) § 34 zákona č. 128/2000 Sb.

a) § 13 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

44) Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

45) Například § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.

46) § 2 zákona č. 153/1994 Sb.

§ 13 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

§ 13 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

47) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

48) § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

49) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.

50) § 90 zákona č. 121/2000 Sb.

51) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 127/2005 Sb.

52) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.

53) Například § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 153/1994 Sb.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).