Co zvažovat při založení s.r.o. – 2. část

Ještě než dojde k založení s.r.o., musí společníci-zakladatelé jmenovat jednatele a ten musí se svým ustanovením do funkce souhlasit. Jaké povinnosti a odpovědnosti přebírá jednatel nově zakládané společnosti s ručením omezeným? Přehled hlavních oblastí rozebíráme právě v tomto článku, kterým navazujeme na minulý článek s názvem Co zvažovat při založení s.r.o. – 1. část.

Přijetím nového zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku došlo ke zvýšení odpovědnosti jednatele. Na druhou stranu, pokud jednatel vykonává svou funkci svědomitě, dokumentuje svá klíčová rozhodnutí a postupuje v souladu požadavky zákona, právní úprava jej chrání.

Hlavním principem je povinnost svou funkci vykonávat loajálně, pečlivě a s potřebnými znalostmi, tedy tzv. s péčí řádného hospodáře. Tento pojem nabízí více vysvětlení, obecně se shodují v následujícím výkladu – pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při svém podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně v zájmu obchodní korporace (společnosti s ručením omezeným) tak, jako by spravoval vlastní majetek. Jednatel nově založené firmy je povinen v první řadě vykonávat činnosti, které patří do jeho základních povinností, a těmi jsou:

Zastupování společnosti navenek

Základní funkcí jednatele je zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech, tedy při jednání vůči obchodním partnerům, státním orgánům, bankám, pojišťovnám atd. Způsob jednání je stanoven společenskou smlouvou a může znamenat kromě samostatného jednání také jednání společné více jednatelů nebo omezené konkrétním způsobem uvedeným ve společenské smlouvě. Toto je oblast, kterou musí nadefinovat společníci při založení s.r.o.

Obchodní vedení

Obchodním vedením se rozumí aktivita směrem dovnitř společnosti, tedy organizování a řízení podnikatelské činnosti, vč. ustanovení odpovědných zaměstnanců.

Dohled nad vedením účetnictví a evidence

Jednatel samozřejmě nemusí vést účetnictví osobně, může pověřit kvalifikovanou osobu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti dohlížet nad jeho řádným vedením a zjednat nápravu, pokud by zjistil nedostatky. Součástí řádného vedení účetnictví je i sestavování účetní závěrky k poslednímu dni účetního období. Jednatel daňovou závěrku schvaluje a dohlíží nad včasných odevzdáním daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

Vedení seznamu společníků

Povinností jednatele je vést aktuální seznam společníků společnosti, který musí být průběžné aktualizován a musí obsahovat platné údaje. Pokud po založení s.r.o. dojde ke změnám ve vlastnické struktuře, je jednatel povinen provést změnu v odpovídajících registrech, což souvisí i s následujícím bodem.

Zápis změn v obchodního rejstříku

V průběhu času dochází ve společnostech k různým změnám. Změny názvu, společníků a jejich podílů, počtu jednatelů, osob jednatelů, výše základního kapitálu a jeho splacení, adresy sídla, předmětu podnikání atd. je nutné zapsat do veřejného obchodního rejstříku. Povinnost postarat se bez zbytečného odkladu o zápis změn, včetně doručení patřičné dokumentace, leží na bedrech jednatelů. Po každé změně by měl jednatel vyhotovit úplné aktuální znění společenské smlouvy a to zveřejnit ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Svolávání valné hromady a účast na ní

První setkání společníků proběhne při založení společnosti s ručením omezeným. Nejméně jednou za účetní období musí jednatel svolat valnou hromadu ke schválení účetní závěrky. Určí-li společenská smlouva nebo zákon o obchodních korporacích nutnost svolání dalších valných hromad, je jednatel povinen aktivně valné hromady svolat (např. při změně společenské smlouvy, vstupu do likvidace atd.). Svolání valné hromady mohou iniciovat i jednotliví společníci. Jednatel se valné hromady vždy osobně účastní.

Pokud by jednatel zanedbával některé z výše jmenovaných bodů, mohlo by být jeho jednání považováno za nedbalé, a tedy v rozporu s péčí řádného hospodáře. Součástí této péče je i maximální úsilí o to, aby se společnost nedostala do ztráty nebo úpadku. Pokud by ke ztrátě došlo kvůli nedbalému jednání jednatele, mohla by nastat situace, kdy se jednatel stane ručitelem za závazky společnosti vůči třetím osobám.

Pravidlo podnikatelského úsudku

Zákon o obchodních korporacích zavádí tzv. pravidlo podnikatelského úsudku. Jedná se o velmi důležitou součást zákona, která říká, že pokud jedná jednatel informovaně a loajálně v zájmu společnosti, odpovídá pouze za výkon své funkce v souladu s péčí řádného hospodáře, neodpovídá však za výsledky své činnosti a není povinen hradit společnosti škodu, byť v důsledku takového jednání mohla vzniknout, a tedy ručení za závazky společnosti se na něj neuplatní.

Viz také: