Co zvažovat při založení s.r.o. – 1. část

Jaká rizika by měl brát v úvahu společník, který zakládá novou společnost s ručením omezeným? Jakou odpovědnost přebírá jednatel nově zakládané společnosti? Ačkoliv podnikání prostřednictvím s.r.o. je mnohem bezpečnější a profesionálnější než podnikání na živnostenské oprávnění, určitá rizika zde jsou. Již před založením s.r.o. by si měli společníci a budoucí jednatel(é) ujasnit postup v případě rizikových projektů či ekonomických problémů nové společnosti.

Co zvažovat při založení s.r.o.

Podívejme se, jak tyto povinnosti kolem společnosti s ručením omezeným upravuje nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nejdříve bude užitečné upřesnit dva pojmy, které se běžně zaměňují: ručení a odpovědnost. Rozdíl je v tom, že zatímco odpovědnost se vztahuje na naše vlastní závazky, ručení se vztahuje k závazkům někoho jiného. V podstatě tedy ručení znamená plnění závazků vůči třetí osobě, pokud hlavní dlužník své závazky neplní.

Odpovědnosti nově založeného s.r.o.

Obchodní společnost, včetně s.r.o., vždy nese sama plnou odpovědnost za své dluhy. To znamená, že případné závazky je povinna uhradit veškerým svým finančním, movitým i nemovitým majetkem, tzn. majetkem ve vlastnictví právě této obchodní společnosti. Je třeba podotknout, že neexistuje žádná souvislost mezi závazky a základním kapitálem. Základní kapitál složený při založení s.r.o. je součástí obchodní společnosti, není nijak vázán ani blokován a je-li to nutné, musí být použit k úhradě závazků. V případě problémů se solventností, je tedy statutární orgán v prvé řadě povinen optimalizovat finanční situaci společnosti tak, aby byla schopna splácet své vlastní dluhy.

Kdy ručí za závazky s.r.o. jednatel

Hlavní povinností jednatele je vykonávat svou funkci pečlivě a s přiměřenými znalostmi, tedy tzv. s péčí řádného hospodáře. Pokud tedy zakládáme novou firmu (s.r.o.), musíme si doplnit znalosti, které jsou k jeho provozu potřeba nebo si najmout příslušné odborníky. Pojem řádného hospodáře nabízí více vysvětlení, shoda je na následujícím výkladu: pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při svém podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně v zájmu obchodní korporace tak, jako by spravoval vlastní majetek.

Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích upravují situace, kdy jednatel s.r.o. jedná v rozporu s péčí řádného hospodáře a tak porušuje své zákonné povinnosti. Zákon zejména přihlíží ke svévolnému jednání, které je v rozporu se zájmy starší nebo nově založené společnosti s ručením omezeným, jako je např. účelové zadlužování. Pokud takovým jednáním utrpí společnost škodu, dochází k povinnosti jednatele ručit za závazky společnosti, a to do výše nenahrazené škody.

Na druhou stranu zákon o obchodních korporacích zavádí ve prospěch jednatelů tzv. pravidlo podnikatelského úsudku. Jedná se o velmi důležitou součást zákona, která říká, že pokud jedná jednatel informovaně a loajálně v zájmu společnosti, odpovídá pouze za výkon své funkce v souladu s péčí řádného hospodáře, neodpovídá však za výsledky své činnosti a není povinen hradit škodu, byť v důsledku takového jednání mohla vzniknout, a tedy ručení za závazky společnosti se na něj neuplatní.

Jak je to s ručením společníků nového s.r.o.?

Společníci nejsou osoby, které mají na starosti přímé vedení společnosti, za běžných podmínek se na ně tedy ručení za závazky společnosti nevztahuje. Ovšem jeden případ, kdy i společník za dluhy obchodní korporace ručí, existuje – pokud upsal při založení s.r.o. vklad, ale splatil jej pouze částečně, ručí do výše nesplacené části vkladu. To znamená, že společník v podstatě „dluží“ vlastní s.r.o. doplacení části svého vkladu, ke kterému se zavázal, a to i když společnost “krachuje”. Výše ručení je právě výše tohoto dluhu.

Přečtěte si také druhou část článku s názvem Co zvažovat při založení s.r.o. – 2. část.

Viz také: